Báo cáo: Hoa Thịnh Đốn chi 28 triệu USD cho nghiên cứu chung với các tổ chức Trung Quốc từ năm 2015