Báo cáo: Ngày càng nhiều người dân California sống trong các khu vực có nguy cơ cháy rừng