Báo cáo: Quốc hội cần thông qua Dự luật ‘Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức’