Báo cáo: Triển vọng của các công ty Hoa Kỳ tại Trung Quốc xấu nhất trong nhiều thập niên