Báo cáo: Việc chính phủ TT Biden chi phối Big Tech đàn áp quyền tự do ngôn luận đã gây ảnh hưởng ‘tai hại’