Bão Mặt Trời siêu mạnh có thể làm gián đoạn liên lạc của Hoa Kỳ và tạo ra cực quang