Bầu cử giữa kỳ ở North Carolina khởi động với bản đồ khu vực bầu cử mới