Biện lý đặc biệt điều tra ông Trump chi nhiều hơn 9 triệu USD so với biện lý đặc biệt điều tra ông Biden