Buổi gây quỹ của cựu TT Trump thu về số tiền lịch sử 50.5 triệu USD cho quỹ tranh cử năm 2024

Tổng số tiền cao hơn dự đoán của chính sự kiện là 43 triệu USD.