Các chủ doanh nghiệp nhỏ: Lạm phát và các quy định của TT Biden đang khiến cuộc sống trở nên khó khăn