Các chuyên gia: Quản lý đất đai, trợ giúp lính cứu hỏa là cần thiết để kiểm soát cháy rừng