‘Các điều kiện kinh tế phía trước đang xấu đi’: Chỉ số kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 28 tháng