Các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ thể hiện sự bền bỉ bất chấp lạm phát và những khó khăn trên thị trường lao động