Các hợp đồng cho thấy CDC đã mua dữ liệu điện thoại để theo dõi việc tuân thủ lệnh phong tỏa của người Mỹ