Các quyết định của OPEC tiết lộ nền kinh tế yếu kém

Các kết luận từ cuộc họp OPEC mới đây cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang không mạnh mẽ như tin tức cho thấy và các ngành công nghiệp trên toàn thế giới đang gặp khó khăn.