Vàng không phản ánh sự phá hủy tiền tệ, ít nhất thì chưa

Đối với các nhà đầu tư, quyết định tồi tệ nhất trong môi trường tiền tệ bị hủy hoại này là đầu tư vào trái phiếu chính phủ và giữ tiền mặt.