Các nghị sĩ: Nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập Cận Bình sẽ khiến ‘Chiến Tranh Lạnh’ Mỹ-Trung tồi tệ hơn