Các nhà đầu tư nên tiếp cận một năm 2023 đầy biến động như thế nào?