Các nhà lọc dầu Hoa Kỳ để mắt đến dầu của Canada sau khi kho Dự trữ Chiến lược ngừng xuất dầu