Hoa Kỳ: Thêm nhiều tiểu bang tiến tới cấm phương tiện chạy bằng xăng