Các nhà nghiên cứu kêu gọi xem lại tính an toàn lâu dài của probiotics