Các nhà phân tích: Khủng hoảng ngân hàng kéo theo khủng hoảng tín dụng

Các ngân hàng cộng đồng và khu vực là những nhà cho vay chính đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp nhỏ