Các nhà phân tích: Kinh tế chậm lại và những thay đổi chính sách sẽ gây tổn hại cho Trung Quốc vào năm 2024