Các nhà sản xuất đá phiến Mỹ tìm cách thúc đẩy sản xuất dầu thông qua tái khai thác nứt vỡ thủy lực