Các quan chức trên khắp Hoa Kỳ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới