Các quỹ hưu trí của tiểu bang đang giúp các chế độ hà khắc như Trung Quốc