Các thành viên Đảng Dân Chủ trong ủy ban giám sát thúc ép các công ty dược phẩm báo cáo về tình trạng thiếu thuốc men trên toàn quốc

Các thành viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện đã gửi thư tới ba công ty dược phẩm, yêu cầu câu trả lời về tình trạng thiếu thuốc và tăng giá.