Chi phí nhà ở tăng cao khiến các gia đình Mỹ gặp khó khăn trong việc sở hữu nhà