Các thành viên ĐCH giám sát Hạ viện chỉ trích TT Biden thất bại trong việc ngăn chặn fentanyl tràn qua biên giới