Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa sắp về hưu rời Quốc hội với 1.5 tỷ USD dành cho các tiểu bang của họ