Các trung tâm CMS lại thi hành lệnh bắt buộc chích ngừa