Các ứng cử viên thị trưởng của Đảng Dân Chủ tập trung vào tội phạm giữa tình trạng hỗn loạn của Chicago