California bắt đầu gửi các khoản hoàn thuế để hỗ trợ trong lạm phát