Tình trạng trộm cắp cửa hàng ở California mất kiểm soát do không có hậu quả gì xảy ra