California cung cấp thêm nước cho các cộng đồng sau các cơn bão