California không thanh toán khoản nợ 18.6 tỷ USD, giờ các doanh nghiệp phải trả tiền