California: Nông gia phản ánh những khó khăn khi dự luật nông nghiệp sắp được tái cấp phép