California: Tác giả Eric Metaxas chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sự kiện Bữa sáng Cầu nguyện của các Thị trưởng