Cần xác thực tin tức bằng cách sử dụng nhiều nguồn và chọn lọc thông tin thực từ các ý kiến bình luận