Canada: Chủ tịch tổ chức bảo trợ các hiệp hội người Hoa từng gặp gỡ các quan chức từ cơ quan gây ảnh hưởng vào ngoại quốc của Trung Quốc