Canada tuyên bố nhà ngoại giao Trung Quốc là ‘nhân vật không được hoan nghênh’ vì đe dọa gia đình nghị viên