Cảnh sát: Rủi ro đối với an toàn công cộng khi tiết lộ thông tin về ‘đồn công an chìm của Trung Quốc’