CDC đã gặp gỡ các quan chức Big Tech để đề nghị giải quyết thông tin sai lệch về COVID-19