CEO của Bank of America: Đừng gọi đó là suy thoái mà là ‘giảm nhẹ’ tăng trưởng