Chi tiêu ‘thức tỉnh, bị vũ khí hóa, lãng phí’ là mục tiêu chính của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện