Chiến dịch Clinton, DNC đã báo cáo sai, ghi nghiên cứu phe đối lập là các dịch vụ pháp lý