Chiến dịch tranh cử của ông DeSantis lạc quan về vụ trục trặc trên Twitter Space: ‘Tiếp đến hãy giúp chúng tôi phá vỡ Hoa Thịnh Đốn’