Chính phủ TT Biden chấp thuận cho một số người di cư đang chờ đợi ở Mexico được nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách người tị nạn