Chính phủ TT Biden dự kiến chấm dứt tuyên bố khẩn cấp về COVID-19 vào ngày 11/05