Chính phủ TT Biden hủy bỏ đơn đặt hàng 6 triệu thùng dầu dành cho kho dự trữ dầu mỏ chiến lược